رویدادها – کتابخانه ایرانیان سیدنی

برنامه گشايش رسمى خانه هميار

با حضور مقامات رسمی استرالیا و جمعی از حمایت کنندگان کتابخانه ایرانیان

با مشارکت سازمان همیاری ایرانیان و کتابخانه ایرانیان

یکشنبه 23 مارچ 2014