فرمهای کتابخانه ایرانیان سیدنی

برای دریافت فرمها لطفا روی لینکهای زیر کلیک نمایید:

فرم درخواست عضویت در کتابخانه

فرم درخواست عضویت در هیات مدیره

سایر فرمهای مورد نیاز را می توانید از محل کتابخانه ایرانیان تهیه فرمایید و یا با ایمیل کتابخانه مکاتبه نمایید.