شماره حساب و نحوه حمایت مالی از کتابخانه ایرانیان سیدنی

کتابخانه ایرانیان سیدنی ، یک سازمان غیر انتفاعی و خیریه است  که هزینه های آن  از محل کمکهای علاقه مندان به فرهنگ ایرانی تامین می شود. لطفا برای کمک به این سازمان، کمکهای خود را به حساب زیر واریز نمایید: 

Persian Library Incorp
BSB: 062347
Account number: 10248678

کتابخانه ایرانیان صمیمانه از همه ایرانیانی که با کمکهای مالی خود امکان ادامه فعالیت کتابخانه را فراهم می سازند ، سپاسگزاری می کند و بدین وسیله از تعدادی از آنها قدردانی می کند. عزیزانی چون :