مجمع عمومی کتابخانه ایرانیان در روز یکشنبه سوم دسامبر 2023 برگزار شد و هیئت مدیره جدیدی با هدف بازگشایی کتابخانه انتخاب شد. مشروح گزارش مجمع عمومی کتابخانه – دسامبر 2023 می توانید در اینجا ملاحظه کنید. کلیه گزارش های مالی سال های گذشته نیز در کتابخانه در بخش گزارش ها موجود است.

Minutes of AGM of Persian Library – Dec 2023