علی دهباشی سردبیر نشریه وزین بخارا

علی دهباشی سردبیر نشریه وزین بخارا

کتابخانه ایرانیان برگزار میکند

2شب با علی دهباشی سردبیر نشریه وزین بخارا

جمعه 13 جون 8 بعد از ظهر

در برنامه شب سخن ، با موضوع: 

جنبشهای ادبی ایران ازمشروطه به بعد

شنبه 14 جون 7 بعد از ظهر با موضوع:

راز ماندگاری ایران در طول تاریخ

مکان برگزاری هر دو برنامه :

Senior Citizen Leisure Centre

No 1 Chambers St.(Off Pembroke St.)

Next to Epping Library .  Epping

     تلفن های تماس : 86268617 و 0432926702