هیئت مدیره کتابخانه ایرانیان – 2013

1. آقای بهروز احسانی
2. دکتر شهنام اژدری
3. آقای ابراهیم اسمی
4. آقای احمد اکبری
5. آقای بهروز جلال پور
6. آقای محمد حسینی پور
7. دکتر سیروس رزاقی پور
8. خانم نیره صاحب اختیاری
9. خانم مریم کریمی زاده
10. آقای سیامک قهرمان
11. آقای امیر مددی
12. خانم ویدا معصوم زاده
13. خانم مریم مقدم
14. خانم پریوش میرزاخانی