کتابخانه ایرانیان سیدنی بزودی در نشانی زیر بازگشایی می شود:

 18Kendall  St. Harris Park , NSW, 2150